PRAVIDLÁ JAZDENIA

Jazdec ohlási jazdenie vopred na tel.č.:

Igor Űbersax 0905 858 794 alebo Radka Lúchavová 0902 839 464.

Vstup bez ohlásenia a povolenia správcu sa považuje za neoprávnený vstup na súkromný pozemok.

Každý návštevník areálu (jazdec, divák, atď) vstupuje do areálu dobrovoľne na vlastné riziko a s vedomím, že správca areálu Extreme Adventure Team nezodpovedá za prípadné straty, majetkové, nemajetkové škody, za zranenia a úrazy, ktoré môžu nastať. Návštevníci sú zodpovední za svoj majetok ako aj za zdravie seba a ostatných účastníkov. Návštevník, ktorý spôsobí ujmu inému návštevníkovi je povinný niesť následky. Poškodený nemá nárok vymáhať si akékoľvek náhrady od správcu areálu Extreme Adventure Team.
Jazdci musia mať všetky povinné ochranné prvky. Každý jazdec jazdí na vlastné riziko a zodpovedá za svoje zdravie a bezpečnosť, pričom musí dbať na to, aby neohrozoval ostatných účastníkov trate alebo divákov.
Zakazuje sa hrabať, flekovať a úmyselne ničiť vytvorené prekážky. Prísne sa zakazuje jazdiť mimo vytýčenú trať. Parkovanie je povolené len na vyhradených miestach. Maximálna povolená rýchlosť na parkovisku je 20km/hod. Porušenie pravidiel bude mať za následok znemožnenie využívanie areálu (je to pre bezpečnosť nás všetkých a svoje umenie treba ukázať na trati).

Vzhľadom na to, že sa nachádzame v prírode je prísny zákaz vypúšťania chemikálií a samozrejmosťou je odniesť si svoj odpad so sebou.

Jazdci súhlasia, že správca si môže vytvoriť foto a video dokumentáciu z ich jazdy za účelom propagácie areálu na svojej webovej a facebookovej stránke. Ak niektorý jazdec nesúhlasí, aby bol na fotografiách alebo videu, nech svoj nesúhlas vopred nahlási.

Slušne prosíme o dodržiavanie týchto pravidiel. Nedajme zbytočne dôvod neprajníkom motošportu, aby sme si mohli všetci aj naďalej užívať tento areál a vyhli sa zbytočným nepríjemnostiam.

Prihlásenie